Izvēlieties valsti
+371 67313040
Prece pievienota grozam
 
Iepirkumu grozs ir tukšs

Privātuma politika

 • 25. maijā .

 • Spēkā no 2018.gada 25.maija
  Šajā Privātuma politikā (turpmāk - Politika) ir aprakstīta kārtība, kādā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CaviarHouse.lv", reģistrācijas numurs 40003945566 (turpmāk – CaviarHouse.lv), apstrādā fiziskās personas (datu subjekta) Personas datus.

  Šī Politikas mērķis ir sniegt informāciju fiziskai personai (datu subjektam) par Personas datu veidiem, apstrādes kārtību, mērķiem un pamatojumu, kā arī par fiziskās personas kā datu subjekta tiesībām.

  1. Vispārīgā datu aizsardzības regula par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti
  Vispārīgās datu aizsardzības regulas par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (General Data Protection Regulation jeb GDPR), kas spēkā no 2018. gada 25. maijā, mērķis ir uzlabot ES pilsoņu personas datu aizsardzību. Tā nosaka principus par personas datu apstrādi (t.sk. iegūšanu, izmantošanu, uzglabāšanu un dzēšanu) un noteic fiziskās personas (datu subjekta) tiesības kā datu subjekta, tas ir iespējas kontrolēt savu datu izmantošanu.

  2. Kas ir personas dati
  Personas dati ir jebkura ar klientu tieši vai netieši saistīta informācija (rakstiska, audio, video, elektroniska, biometriska), kas attiecas uz identificētu vai identificējamu Klientu, piemēram, klienta vārds, uzvārds, identifikācijas numurs, dzimšanas dati, telefona numurs, pasta un e-pasta adrese, fotoattēls, viens vai vairāki klientam raksturīgie ekonomiski faktori, kā arī cita informācija, kas ļauj identificēt klientu.

  3. Kas ir personas datu apstrāde?
  Personas datu apstrāde ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

  4. Kas ir personas datu subjekts, kura datus apstrādā CaviarHouse.lv?
  Personas datu subjekts ir jebkura fiziska persona, kura ir:
  - devusi savu piekrišanu saņemt CaviarHouse.lv komerciālos paziņojumus par CaviarHouse.lv komerciāliem piedāvājumiem, akciju kampaņām, pasākumiem un atlaidēm, vai
  - devusi savu piekrišanu izmantot savus foto un video attēlus, vai
  - izteica savu piekrišanu piedalīties CaviarHouse.lv priviliģēto klientu programmā, vai
  - iegādājusies CaviarHouse.lv klienta karti
  (turpmāk – klients).

  5. Kādus personas datus apstrādā CaviarHouse.lv?
  CaviarHouse.lv vāc personas datus no klienta, CaviarHouse.lv priviliģēto klientu programmas un CaviarHouse.lv klienta kartes izmantošanas avotiem, kā arī no trešajām pusēm. CaviarHouse.lv apstrādā sekojošos personas datus:
  - Identifikācijas dati, tas ir vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums;
  - Fotoattēli un videoieraksti, kas uzņemti CaviarHouse.lv organizēto pasākumu laikā;
  - Kontaktinformācija, piemēram, tālruņa numurs, e-pasta adrese, pasta adrese, saziņas valoda ar klientu;
  - Dati, kas iegūti, pildot normatīvajos aktos paredzētus pienākumus, piemēram dati, kas izriet no informācijas pieprasījumiem, kas saņemti no valsts iestādēm, tiesām, zvērinātiem notāriem un tiesu izpildītājiem;
  - Dati, kas iegūti darījumu attiecību laikā ar klientu, piemēram, ar klient noslēgtie (tajā skaitā, spēkā esošie un spēku zaudējušie līgumi), klienta parakstītie iesniegumi, klienta veiktie darījumi, Klienta iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi un sūdzības;
  - Saziņas dati, kas tiek vākti, kad Klients apmeklē CaviarHouse.lv veikala un biroja telpās, piedalās CaviarHouse.lv rīkotos pasākumos, sazinās ar CaviarHouse.lv ar telefonu, e-pastu vai citiem saziņas līdzekļiem, kā arī dati, kas iegūti, Klientam izmantojot CaviarHouse.lv mājas lapu.

  6. Kādi ir CaviarHouse.lv veicamas personas datu apstrādes mērķi un pamats?

  CaviarHouse.lv veic klientu datu apstrādi, vienai vai vairākiem no zemāk minētajiem mērķiem:
  - tas nepieciešams normatīvo aktu izpildei;
  - tas nepieciešams CaviarHouse.lv komerciālo paziņojumu nosūtīšanai. CaviarHouse.lv veicināto mārketinga kampaņu un līdzīgu aktivitāšu izpildes nodrošināšanai personas datus komerciāliem paziņojumiem, mārketinga kampaņām un līdzīgām aktivitātēm CaviarHouse.lv izmanto tikai gadījumā, ja iepriekš ir saņemta klienta atsevišķā un nepārprotamā piekrišana.
  - tas nepieciešams CaviarHouse.lv organizēto pasākumu laikā uzņemto fotoattēlu un videoierakstu izvietošanai SIA "CaviarHouse.lv" mājās lapās, SIA "CaviarHouse.lv" profilu lapās sociālajos tīklos un citos SIA "CaviarHouse.lv" drukātos, audio, video un citā veida reklāmas materiālos. CaviarHouse.lv organizēto pasākumu laikā uzņemto fotoattēlus un videoierakstus ar klientu CaviarHouse.lv izmanto tikai gadījumā, ja iepriekš ir saņemta klienta atsevišķā un nepārprotamā piekrišana.
  - tas nepieciešams klienta dalībai CaviarHouse.lv priviliģēto klientu programmā;
  - tas nepieciešams CaviarHouse.lv klienta kartes izmantošanas nodrošināšanai;
  - tas nepieciešams CaviarHouse.lv leģitīmo (likumīgu vai līgumisko) interešu īstenošanai vai aizsardzībai;

  7. Kam CaviarHouse.lv var nodot Personas datus?
  CaviarHouse.lv var nodot klienta Personas datus citiem Personas datu saņēmējiem:
  - tiesību aktos noteiktos gadījumos, ja to prasa kāda no valsts iestādēm un pilnvarotām institūcijām, tiesām, zvērinātiem notāriem un tiesu izpildītājiem;
  - ja tas ir nepieciešams CaviarHouse.lv komerciālo paziņojumu nosūtīšanai, klienta foto un video attēlu izmantošanai, klienta dalībai CaviarHouse.lv priviliģēto klientu programmā, CaviarHouse.lv klienta kartes izmantošanai, kā arī CaviarHouse.lv likumīgu vai līgumisko interešu īstenošanai vai aizsardzībai, piemērām trešajām personām, kurām CaviarHouse.lv ar līgumu ir uzticējusi veikt noteiktas funkcijas vai sniegt pakalpojumus, kas ir nepieciešami CaviarHouse.lv produktu pārdošanai, komerciālo paziņojumu nosūtīšanai, CaviarHouse.lv priviliģēto klientu programmas un CaviarHouse.lv klienta kartes darbības nodrošināšanai, tajā skaitā, bet ne tikai: juriskonsultiem, finanšu konsultantiem un auditoriem, komunikāciju (saziņas), pasta un informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēji, pakalpojumu sniedzēji, kas sniedz pakalpojumus saistībā ar klientu pārvaldīšanas programmas uzturēšanu un nodrošināšanu. Šādos gadījumos CaviarHouse.lv sniedz vai saņem no trešajām personām klienta personas datus tādā apjomā, kāds nepieciešams attiecīgā pakalpojuma vai darbības nodrošināšanai;

  8. Cik ilgi CaviarHouse.lv glabā datus?
  CaviarHouse.lv apstrādā klientu personas datus tik ilgi, cik tas nepieciešams konkrētam mērķim, lai nodrošinātu savu saistību izpildi pret klientu un normatīvo aktu prasību izpildi. Personas dati netiek glabāti ilgāk, nekā nepieciešams vai nekā to paredz spēkā esošie normatīvie akti.


  9. Kādas ir CaviarHouse.lv klienta kā datu subjekta tiesības ?
  Klientam kā datu subjektam ir šādas tiesības attiecībā uz savu personas datu apstrādi:
  - tiesības piekļūt saviem personas datiem – klientam ir tiesības saņemt informāciju, vai CaviarHouse.lv apstrādā tā personas datus un, ja apstrādā, klients var pieprasīt piekļuvi saviem datiem, kā arī pieprasīt pilnu informāciju kad, kur, kā un kāpēc viņa personas dati tiek glabāti un izmantoti, kā arī saņemt savus personas datus, ko tas ir sniedzis un kas tiek apstrādāti;
  - tiesības labot savus personas datus – klientam ir tiesības pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;
  - tiesības iebilst datu apstrādei – klientam ir tiesības iesniegt iebildumus saistībā ar savu personas datu apstrādi, ja personas datu izmantošana ir pamatota ar mārketinga nolūkiem, piemēram, mārketinga piedāvājumu saņemšanai;
  - tiesības atsaukt piekrišanu – klientam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, pie kam atsaukt piekrišanu ir jāvar tikpat viegli, cik viegli to bija dot;
  - tiesības tikt aizmirstam – klientam ir tiesības pieprasīt savu personas datu dzēšanu, ja vien tas nav pretrunā likuma prasībām, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz klienta iepriekš sniegto piekrišanu un klients ir atsaucis savu piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
  - tiesības iesniegt sūdzības – klientam ir tiesības iesniegt sūdzības par savu personas datu apstrādi CaviarHouse.lv un Datu valsts inspekcijai, ja klients uzskata, ka viņa personas datu apstrāde pārkāpj klienta tiesības, kas ir noteiktās normatīvajos aktos;
  citas tiesības, kas noteiktās saskaņā ar GDPR.

  10. Kur CaviarHouse.lv klients var griezties saistībā ar personas datu apstrādi
  Klients var griezties CaviarHouse.lv saistībā ar personas datu apstrādi (saistībā ar jautājumiem, piekrišanas sniegšanu vai atsaukšanu, savu tiesību izmantošanu un sūdzībām par personas datu izmantošanu), sūtot savus pieprasījumus uz pasta adresi Kr.Barona 88/2-234, Rīga.LV-1001 vai uz e-pasta adresi: caviarhouse.lv@inbox.lv ar paziņojuma tēmu “Personas datu apstrāde”.